Jak włączyć "gzip" w ngix dla plików statycznych np. css / javascript itp

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

Otwieramy konfiguracje


 nano /etc/nginx/nginx.conf 


Odnajdujemy i usuwamy "hasze"!

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;
    gzip_disable "msie6";

   #  gzip_vary on;
   #  gzip_proxied any;
   #  gzip_comp_level 6;
   #  gzip_buffers 16 8k;
   #  gzip_http_version 1.1;
   #  gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;Restarcik

/etc/init.d/nginx restart


Powinno hasać!