Jak zainstalować ngix wraz z php5 w ubuntu 12.04 ?

Z Podręcznik Administratora by OPZ SGU
Skocz do: nawigacja, szukaj

1) upewniamy się że nie pozostały resztki "apche".

apt-get remove apache2*


Instalujemy pechapa

sudo apt-get install php5-common php5-cli php5-fpm


Instalujemy ngix

sudo apt-get install nginx


Wchodzimy pod adres ip, i sprawdzamy czy mamy welcome screen.

Konfiguracja (dopisac / odkomentować)

nano /etc/nginx/sites-available/default


location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
}


/etc/init.d php5-fpm restart 
/etc/init.d nginx restart


Strony www zapisywane są tutaj:

/usr/share/nginx/www